Świadczone przez nas usługi obejmują:

 1. badanie sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z krajowymi lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej;
 2. dostosowanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
 3. audyt wykorzystania środków pomocowych;
 4. usługi świadczone w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych:
  a)  badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia;
  b) badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej;
  c) badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej;
  d) pozostałe;
 5. audyt podatkowy;
 6. doradztwo w zakresie rachunkowości:
  a) dostosowywanie zasad rachunkowości do specyfiki podmiotu;
  b) opracowywanie lub modyfikowanie polityki rachunkowości;
  c)  rozwiązywanie problemów związanych z ujęciem księgowym różnych zdarzeń gospodarczych;
  d) opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów, dokumentacji inwentaryzacyjnej.
 7. konsultacje biegłego rewidenta;
 8. szkolenia;
 9. audyt finansowy (due diligence);
 10. pozostałe usługi:
  a) badanie prognoz wyników finansowych;
  b) badanie realizacji postanowień umownych.

Badanie sprawozdań wykonane naszą metodologią oparte jest na krajowych i międzynarodowych standardach rewizji finansowej. Ma to szczególne znaczenie w środowisku gospodarczym, w którym coraz większy nacisk kładzie się na niezależność biegłych rewidentów, odpowiedzialność oraz ład korporacyjny. Dzięki naszej metodologii, audyt finansowy i przeglądy sprawozdań finansowych, zasługują na pełne zaufanie Klienta. Koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu działalności i specyfiki branży naszych Klientów, aby właściwie zidentyfikować ryzyka oraz zaplanować procedury badania. Dzięki temu wnioski z przeprowadzonych prac stanowią wartość dodaną dla naszych Klientów i pozwalają usprawniać wewnętrzne procedury oraz procesy.